Yleiset Sopimusehdot 

1. Sopimusehtojen osapuolet ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Hunaja Hosting Oy:n (“Palveluntarjoaja”) ja palvelun tilaajan (“Asiakas”) välillä. Nämä sopimusehdot tulevat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi. Nämä sopimusehdot koskevat vain palvelintilan vuokraamista ja verkkotunnusten rekisteröintiä koskevia palveluita. Palveluntarjoajan lisäpalveluihin liittyy erilliset sopimusehdot, joiden noudattamiseen Asiakas sitoutuu ostettuaan lisäpalveluita Palveluntarjoajalta.

2. Sopimuksen syntyminen, siirtäminen ja irtisanominen

Sopimus (”Sopimus”) Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä syntyy, kun Asiakas tilaa palvelun Palveluntarjoajan nettisivuilla ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen sähköpostitse. Sopimuksen synnyttyä käynnistyy automaattisesti myös laskutuskausi, joka on sopimuskauden mittainen. Sopimus uusiutuu automaattisesti sopimuskauden jälkeen, ellei Asiakas ole sitä irtisanonut tai muuttanut Sopimusta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 

Halutessaan irtisanoa palvelun, asiakkaan tulee irtisanoa palvelu Palveluntarjoajan nettisivuilla asiakasportaalissa, johon Asiakas voi kirjautua osoitteessa: https://kauppa.hunajahosting.fi/login. Hyväksytystä irtisanomisesta lähetetään aina Asiakkaalle sähköpostivahvistus. Jos irtisanomisilmoitus tulee alle kuukauden sisällä seuraavan laskutuskauden alusta, Asiakkaan on silti maksettavia seuraava laskutuskausi. Jos Palveluntarjoaja ei voi tarjota tilauksessa määritettyjä palveluita, Asiakkaalla on oikeus pyytää sopimuksen purkamista, ellei kyseessä ole lyhytaikainen katkos, kuten huoltokatko, tai Force Majeure-tapaus. 

Palveluntarjoaja voi irtisanoa Asiakkaan sopimuksen välittömästi, jos Asiakas ei noudata sopimusehtoja, hän rikkoo lakia tai jos tilauskauden maksua ei pystytä veloittamaan Asiakkaan valitsemaa maksutapaa käyttäen. Samoin Palveluntarjoaja voi irtisanoa Sopimuksen, jos Asiakkaan toimittamat Asiakastiedot todetaan virheellisiksi. Muutokset Asiakastietoihin Asiakas voi tehdä Palveluntarjoajan nettisivuilla asiakasportaalissa, johon Asiakas voi kirjautua osoitteessa: https://kauppa.hunajahosting.fi/login. Jos Palveluntarjoaja irtisanoo Sopimuksen muussa tapauksessa, Asiakkaalle korvataan käyttämättä jäänyt osa sopimuskaudesta.

Asiakas voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle vain Palveluntarjoajan antamalla kirjallisella luvalla. Myös Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen ja siihen liittyvät kohteet kolmannelle osapuolelle. 

3. Sopimuksen ja Sopimusehtojen muutokset 

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia Sopimukseen tai Sopimusehtoihin.

Palveluntarjoajan päivittäessä sopimusta muutokset tulevat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alusta. Palveluntarjoajan on tiedotettava Asiakkaalle Sopimuksen muutoksesta vähintään 2 kuukautta etukäteen. 

Sopimusehtojen muuttuessa uudet ehdot korvaavat aina aikaisemmat sopimusehdot. Uusimmat sopimusehdot on löydettävissä Palveluntarjoajan kotisivuilta (​https://hunajahosting.fi/sopimusehdot). Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakas ja mahdolliset Asiakkaan yhteistyötahot tutustuvat Palveluntarjoajan sopimusehtoihin ja noudattavat niitä. Sopimusehtojen muuttuessa Asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus, jos sopimusehtojen muutos ei johdu viranomaismääräyksestä tai muuttuneesta lainsäädännöstä. Jos tällöin asiakas haluaa irtisanoa sopimuksen, hänen pitää olla sähköpostitse yhteydessä Palveluntarjoajaan ja hänen sopimuksensa päätetään välittömästi ja asiakkaalle palautetaan laskutuskauden käyttämättä jäänyt osa.  

4. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkailleen vuokrattavaa palvelintilan, verkkotunnusten rekisteröintiä sekä lisäpalveluita.

Verkkotunnuksien rekisteröinti tai siirtäminen. 

Verkkotunnuksien rekisteröinti tai luominen on edellytyksenä Palveluntarjoajan palveluiden käyttämiselle. Verkkotunnuksia luodessa palveluntarjoaja rekisteröi verkkotunnuksen verkkotunnuksien rekisteröintipalvelun kautta Asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Asiakas saa vahvistuksen verkkotunnuksien rekisteröinnistä sähköpostitse. Mikäli rekisteröinti ei syystä tai toisesta onnistuisi rekistöröintipalvelussa, Palveluntarjoaja tarjoaa enintään samanhintaista verkkotunnusta aiemman tilalle. 

Jos Asiakkaalla on rekisteröity verkkotunnus toisella palveluntarjoajalla, se voidaan siirtää Palveluntarjoajalle Asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Verkkotunnuksen siirtämisestä tulee myös tieto sähköpostitse.

Jos Asiakkaan sopimus Palveluntarjoajan kanssa päättyy, Asiakas on vastuussa verkkotunnuksien siirtämisestä toiselle palveluntarjoalle. Jos verkkotunnusta ei siirretä sopimuksen päättyessä toiselle Palveluntarjoajalle tai jos verkkotunnuksen uusimista ei ole maksettu, Palveluntarjoaja sulkee verkkotunnuksen ja verkkotunnus vapautetaan vapaasti rekisteröitäväksi. Kun verkkotunnus on uusittu, siitä tulee sähköposti-ilmoitus Asiakkaalle.

Hunajapurkki – Webhosting (Palvelintila)

Asiakas määrittää tilausvaiheessa, kuinka paljon hän on vuokraamassa palvelintilaa. Vuokrattavan palvelintilan hinta määräytyy suoraan palvelintilan koon mukaan. 

Jos Asiakkaan palvelimella esiintyy selkeästi normaalisti poikkeava liikennemäärä, Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa liikennettä asiakkaan palvelimella. Palvelintilaa ei saa käyttää kaikille avoimena olevana tiedostojen jakopalveluna. Tiedostojen jakopalvelua, kuten Nextcloud, voidaan käyttää palvelimilla rajatulle joukolle, kuten Asiakkaan yrityksen työntekijöille.

Lisäpalvelut

Palveluntarjoajaa tilausvaiheessa myös erilaisia lisäpalveluita, joita Asiakas voi ostaa vuokraamalleen palvelintilalle. Palveluntarjoajan nettisivuilla on kuvaukset lisäpalveluista, niiden hinnoittelu ja sopimusehdot. Lisäpalvelut ovat kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita, joten Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sopimusehtojen muuttumisista, tietojen käsittelystä eikä palveluiden käytettävyydestä tai saatavuudesta.

 Tarkemmat palvelukuvaukset ovat nähtävillä Palveluntarjoajan nettisivuilla. (https://kauppa.hunajahosting.fi). Palveluiden sisältö voi kuitenkin muuttua ja mikäli palvelussa tapahtuvat muutokset vaikuttavat Asiakkaaseen, niistä pyritään viestimään Asiakkaalle hyvissä ajoin. 

5. Maksaminen ja Sopimuksen uusiminen 

Kaikki Palveluntarjoajan tarjoamien palveluiden maksut, myös lisäpalveluiden maksut, veloitetaan luottokortilta maksunvälityspalvelun kautta. Palveluntarjoaja ei tarjoa muuta maksutapaa. Ensimmäistä tilausta tehdessä Asiakas syöttää luottokorttitietonsa ja näitä tietoja käytetään myös automaattisesti tilauksen uusimiseen. Tilauksen uusiminen veloitetaan etukäteen ennen seuraavaa sopimuskautta, joilloin käytössä on silloinen palveluhinnasto. Ajantasainen hinnasto on aina nähtävillä Palveluntarjoajan nettisivuilla: https://kauppa.hunajahosting.fi/. 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua, jolloin ne ovat voimassa jo seuraavan laskutuskauden laskutuksessa. Hinnoittelumuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostitse ja hintojen muuttuessa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus kohdassa 2 määritellyllä tavalla. Jos hintojen muutos tulee voimaan alle kuukausi ennen uuden sopimuskauden alkua, Asiakkaalla on silti oikeus irtisanoa Sopimus ennen seuraavan laskutuskauden alkua.  

Mikäli maksua ei voida veloittaa Asiakkaan luottokortilta, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi.

6. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan velvoitteet ja oikeudet 

Asiakkaan velvoitteet:

 • Asiakas vastaa siitä, että hänen toimittavansa Asiakastiedot ovat oikein.
 • Asiakas vastaa Palvelun käyttäjätunnuksien ja salasanojen säilyttämisestä ja salassapidosta.
 • Asiakas vastaa omasta verkkotunnuksestaan ja siihen liittyvästä käyttöoikeudesta.
 • Asiakas vastaa palvelimella olevasta materiaalista ja ohjelmista sekä siitä, että hänen palvelintilalleen tallentaman materiaali on Suomen lain mukaista eikä palvelintilaa käytetä lainvastaisesti.
 • Asiakas vastaa siitä, ettei hän tai kukaan mukaan hänen käyttäjätunnuksillaan vahingoita palvelinta tai toimi vastaan turvallisuusrajoituksia. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan, jos hän huomaa palveluun liittyviä virheitä tai turvallisuusriskejä.
 • Asiakas ei voi jakaa, jälleenmyydä tai luovuttaa palvelintilaa kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta.
 • Asiakas vastaa siitä, että hän perehtyy näihin Sopimusehtoihin sekä mahdollisiin päivitettyihin sopimusehtoihin.

Asiakkaan oikeudet:

 • Asiakas omistaa kaiken palvelintilalleen tallentamansa materiaalin.
 • Asiakkaalla on oikeus tilaamiinsa palveluihin siten kuin ne ovat palvelukuvauksissa määritelty.
 • Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus kohdassa 2 määritetyllä tavalla.

Palveluntarjoajan vastuut:

 • Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista palveluun, Sopimukseen, Sopimusehtoihin tai maksukäytänteisiin. Lisäksi Palveluntarjoaja on velvollinen tiedottamaan Asiakkailleen palvelun käyttöön liittyvistä asioista, kuten Palvelukatkoksista.
 • Palveluntarjoaja on velvollinen ylläpitämään palvelinta ajan tasalla ja huolehtimaan että palvelin on asiakkaalle käytettävissä. Jos palvelin ei ole käytettävissä jostain muusta syystä kuin Force Majeuretapauksesta ja käyttökatko kestää 2 päivää, Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu ja Palveluntarjoaja on velvollinen palauttamaan asiakkaalle laskutuskauden käyttämättä jääneen osan. 
 • Palveluntarjoaja reagoi virheisiin, jotka estävät palvelun käytön. Palveluntarjoaja ei korvaa virheistä tai palvelun ongelmista seuranneita vahinkoja. Lisäksi Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korjaamaan virheitä, jotka aiheutuvat Asiakkaan omasta toiminnasta tai palvelimelle ulkopuolisilta haittavaikutuksilta, kuten viruksilta.
 • Palveluntarjoaja vastaa, että Asiakkaan henkilötietoja käsitellään henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelysopimus löytyy oheisen linkin takaa: https://hunajahosting.fi/tietosuojaseloste ja hyväksyessään Sopimusehdot Asiakas hyväksyy myös Henkilötietojen käsittelysopimuksen.  

7. Erimielisyydet
Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.